Kaos Bola

Sunday, April 4, 2010

Paribasan Jawa - Jowo..

Paribasan2 Jowo ing masyarakat jawi :

Adigang, adigung, adiguna - Ngandelaké kakuwatané, kaluhurané, lan kapinterané.
Bathok bolu isi madu - Wong asor nanging sugih kapinteran.
Becik ketitik ala ketara - becik lan ala bakalan ketara ing mburiné
Dhemit ora ndulit, setan ora doyan - Tansah diparingi slamet ora ana kang ngrusuhi
Emban cindhé emban siladan - Pilih kasih ora adil
Enggon welut didoli udhet - Panggoné wong pinter dipameri kapinteran sing ora sepirowa
Gupak puluté ora mangan nangkané - Mélu rekasa nanging ora mélu ngarakaké kepénaké

Jer Basuki mawa béa - Samubarang gegayuhan mbutuhaké wragat
Kacang ora ninggal lanjaran - Anak niru wong tuwané
Kaya banyu karo lenga - Wong kang ora bisa rukun
Kebo nusu gudél - wong tuwa njaluk wuruk marang wong enom
Kegedhen empyak kurang cagak - Kegedhén kakarepan nanging kurang sembada
Kuthuk marani sunduk - Ula marani gepuk - Marani bebaya
Maju tatu mundur ajur - Prakara kang sarwa pakéwuh
Nabok Nyilih tangan - Tumindak ala kanthi kongkonan wong liya
Pupur sakdurungé benjut - Ngati ati mumpung durung cilaka
Sapa Sing salah bakal séléh - Sapa sing salah bakal konangan
Tumbak cucukan - Wong kang seneng adu-adu
Tulung Menthung - ditulungi malah ngrusuhi
Wiwit kuncung nganti gelung - Wiwit cilik nganti tuwa
Yuyu rumpung mbarong rongé - Omahé magrong2 nanging sejatiné mlarat
Anak polah bapa kepradhah : Wong tuwo nemu ribed amarga polahe anak
Andhang andhang tetesing embun : Njagakake barang mung saolehe bae
Ancik ancik pucuking eri : Wong kang tansah sumelang yen kaluputan
Bathok bolu isi madu : Wong asor nanging sugih kapinteran
Bebek mungsuh mliwis : Wong pinter mungsuh wong pinter
Bubuk oleh leng : Duwe niyat ala oleh dalan
Cebol nggayuh lintang : Duwe kekarepan sing mokal bakal kelakon
Cecak nguntal empyak : Gegayuhan sing ora timbang karo kekuatane
Cedhak celeng boloten : Cedhak karo wong ala njalari katut ala
Desa mawa cara,negara mawa tata : Saben panggonan duweni pengadatan dhewe dhewe
Diwenehi ati ngrogoh rempela : Diwenehi sathithik nyuwun sing akeh
Dudu berase ditempurake : Nyambung guneme liyan nanging ora gathuk
Emprit ambuntut bedhug : Prakara sepele dadi gedhe
Endhas gundhul dikepeti : Wis kepenak ditambahi luwih kepenak maneh
Esuk dhele sore tempe : Ora manteban ati ( mencla mencle )
Gajah alingan suket teki : Lair karo batine beda banget,mesti bakal ketara
Golek uceng kelangan dheleg : Golek sathithik malah kelangan sing akeh
Gupak pulute ora mangan nangkane : Melu rekasane ora melu kepenake
Iwak klebu ing wuwu : Kena apus kanthi gampang banget
Idu didilat maneh : Njabel gunem sing wis kawetu
Jarit luwas ing sampiran : Wong duwe kapinteran nanging ora digunakake
Jati ketlusuban ruyung : Golongane wong becik kelebon wong ala
Jer basuki mawa beya : Kabeh gegayuhan butuh wragad
Kakehan gludhug kurang udan : Kakehan omong tanpa bukti
Kebo bule mati setra : Wong pinter nanging ora ana sing mbutuhake
Kebo nusu gudel : Wong tuwo njaluk wuruk wong enom
Keplok ora tombok : Melu seneng ora wragad
Kriwikan dadi grojogan : Prakara sepele dadi gedhe
Lahang koroban manis : Rupa bagus/ayu tur luhur budine
Lambe satumang kari samerang : Aweh pitutur bola bali ora digape
Legan golek momongan : Wong kepenak golek rekasa
Madu balung tanpa isi : Parapadu jalaran barang sepele
Mikul dhuwur mendhem jero : Njunjung drajade wong tuwa
Milih milih tebu oleh boleng : Jalaran kakehan pilihan wusanane oleh sing ala
Nabok nyilih tangan : Nindakake tumindak ala kanthi kongkonan
Nututi layangan pedhot : Ngupaya barang sepele sing wis ilang
Ngemut legining gula : Bareng kerasa kepenak lali asale
Nglungguhi klasa gumelar : Nemu kepenak tanpa melu rekasa
Othak athik didudut angel : Rembuge sajak kepenak bareng ditandangi jebule angel
Ora mambu enthong irus : Dudu sanak dudu kadang
Ora uwur ora sembur : Ora gelem cawe cawe babar pisan
Palang mangan tanduran : Dipercaya malah ngrusak
Pitik trondhol diumbar ing padaringan : Wong ala dipasrahi tunggu barang aji
Pupur sawise benjut : Ngati ngati sawise kebacut
Rawe rawe rantas malang malang putung : Kabeh sing ngalang ngalangi disingkirake
Rindik asu digitik : Dikongkon nglakoni gaweyan sing cocok karo karepe
Sedhakep ngawe ngawe : Mareni tumindak ala nanging isih kepingin tumindak maneh
Sembur sembur adas,siram siram bayem : Bisa kaleksanan jalaran pandungane wong akeh
Sumur lumaku tinimba : Nawakake ilmu supaya diangsu
Timun wungkuk jaga imbuh : Kanggo jagan yen ana kurange
Tinggal glanggang colong playu : Keplayu saka tanggung jawab
Tumbu oleh tutup : Wong kekancan sing cocok banget
Ula marani gepuk : Njarag marang bebaya
Ungak ungak pager arang : Ngisin ngisinke pokal gawene
Wis kebak sundukane : Wong sing akeh banget kaluputane
Yuyu rumpung mbarong ronge : Omahe katon njenggarong nanging mlarat
Yiyidan mungging rampadan : Wong durjana dadi alim
Yoga anyanggo yogi : Murid nirokake piwulange guru

Mugi dados pengenget bilih kita punika tiyang jawi ingkang njunjung anggah-ungguh...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...